ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ​

bettingsystem s.r.o.

IČ: 08072973
se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Sládkova 372/8, PSČ 702 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisovná značka: 78185 C

kontaktní osoba: Klára Hubsch
email: klarkytipy@email.cz
telefon: +66 80-773-0460

vydává tyto: ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Cílem těchto zásad ochrany osobních údajů, které vydala obchodní společnost bettingsystem s.r.o., Ostrava, Moravská Ostrava, Sládkova, PSČ 702 00 IČ: 08072973 (dále také jen jako „My“), je informovat zákazníky o tom, jaké osobní údaje o nich zpracováváme při poskytování našich služeb a při návštěvách našich webových stránek na adrese www.klarkytipy.com (dále jen „webové stránky“), k jakým účelům a jak dlouho tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracováváme, komu a z jakého důvodu je můžeme předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva zákazníkům v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

Při zpracování osobních údajů se řídíme českým zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „ZOOÚ“), a s účinností od 25. 5. 2018 Nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“).

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je: bettingsystem s.r.o., Ostrava, Moravská Ostrava, Sládkova, PSČ 702 00 IČ: 08072973

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ OSOB MLADŠÍCH 18 LET

Naše webové stránky je oprávněna prohlížet a služby zde nabízené objednat a využívat pouze osoba, která dovršila věk 18 let. Ke zpracování údajů dětí mladších 18 let tedy nedochází.

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracováváme tyto osobní údaje:

a. emailová adresa

ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě uzavřené smlouvy o poskytování služeb. V některých případech zpracováváme Vaše údaje z důvodu ochrany našeho oprávněného zájmu nebo z důvodu povinnosti stanovené zákonem.

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména pro následující účely:

plnění smlouvy a správa zákaznických účtů,

zodpovězení Vašich dotazů a vzájemná komunikace,

zasílání obchodních sdělení.

Pokud jste nám udělili souhlas se zasíláním obchodních sdělení, zpracováváme Vaše kontaktní údaje, které jste nám dali pro daný účel k dispozici. Váš souhlas můžete vždy odvolat tím, že zašlete e-mail se žádostí o ukončení zasílání obchodních sdělení na e-mailovou adresu, čímž se odhlásíte z odběru obchodních sdělení. 

DOBA TRVÁNÍ ZPRACOVÁNÍ

Vaše údaje zpracováváme po celou dobu využívání našich služeb (tj. trvání smluvního vztahu mezi námi) a následně po dobu přiměřenou k ochraně našich práv, uplatnění nároků z vadného plnění či odpovědnosti za způsobenou škodu.

V případě, že údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu (zejm. zasílání obchodních sdělení), trvá zpracování po dobu udělení tohoto souhlasu a maximálně 30 dní poté, co svůj souhlas odvoláte.  

ZPŘÍSTUPNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM SUBJEKTŮM

K osobním údajům, které nám poskytnete, mohou mít v určitých případech přístup další subjekty (poskytovatel webového hostingu, programátor nebo interní a externí spolupracovníci či zaměstnanci). Tyto subjekty si pečlivě vybíráme a dbáme na to, aby s Vašimi údaji bylo zacházeno bezpečně a důvěrně. S těmito subjekty máme také vždy uzavřenou písemnou smlouvu, v níž vymezíme vzájemná práva a povinnosti ve vztahu ke zpracování osobních údajů.

VAŠE PRÁVA PLYNOUCÍ ZE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů;

právo osobní údaje opravit či doplnit;

právo požadovat omezení zpracování;

právo vznést námitku;

právo podat stížnost u dozorového orgánu;

právo požadovat přenesení údajů;

právo na přístup k osobním údajům;

právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a 

další práva stanovená v ZOOÚ a Nařízení GDPR.

Vaše práva Vám níže vysvětlíme, abyste si dokázali udělat představu o jejich obsahu.

Právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů 

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu (zejm. zasílání obchodních sdělení), máte právo jej kdykoli odvolat tím, že zašlete e-mail se žádostí o ukončení zasílání obchodních sdělení na e-mailovou adresu klarkytipy@email.cz.

Právo osobní údaje opravit či doplnit

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. 

Právo požadovat omezení zpracování

Právo na omezení zpracování je naše povinnost osobní údaje (kromě jejich uložení po určitou dobu) jinak nezpracovávat v případech, kdy: 

jste vznesli námitku proti jejich zpracování nebo,

popíráte jejich přesnost nebo, 

je jejich zpracování protiprávní nebo,

je již nepotřebujeme pro účely zpracování. 

Právo vznést námitku

Jste oprávněni podat u nás písemnou či elektronickou námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. V důsledku této námitky nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

Právo podat stížnost u dozorového orgánu

Máte právo kdykoli se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Právo požadovat přenesení údajů

Jedná se o Vaše právo získat osobní údaje, jež se vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na Vaši žádost jsme povinni tyto údaje předat jinému správci osobních údajů.

Právo na přístup k osobním údajům

Právem na přístup k osobním údajům se rozumí Vaše právo získat od nás informaci, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud ano, máte právo tyto údaje získat a zároveň právo získat tyto informace:

účely zpracování;

kategorie dotčených osobních údajů;

příjemci, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;

plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy;

informace o právu požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů, právo vznést námitku;

právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů);

veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás;

o skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Právo na výmaz

Jedná se o naši povinnost zlikvidovat osobní údaje, které o Vás zpracováváme, pokud:

osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, Vy svůj souhlas odvoláte a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;

osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.

JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?

V případě jakéhokoli dotazu ve vztahu k ochraně osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů se můžete obrátit písemně na náš e-mail: klarkytipy@email.cz, nebo nás kontaktovat na adrese: Ostrava – Moravská Ostrava, Sládkova 372/8, PSČ 702 00

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1. 4. 2019