OBCHODNÍ PODMÍNKY

bettingsystem s.r.o.

IČ: 08072973
se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Sládkova 372/8, PSČ 702 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisovná značka: 78185 C

kontaktní osoba: Klára Hubsch
email: klarkytipy@email.cz
telefon: +66 80-773-0460

vydává tyto: OBCHODNÍ PODMÍNKY

a) Stránky klarkytipy.com nabízí zasílání predikcí na sportovní utkání.

b) Zájemce, který chce dostávat predikce musí vytvořit objednávku a splňovat další z níže stanovených podmínek, včetně úhrady příslušné částky.

Odebírání placených tipů

a) Predikce na sportovní utkání může odebírat pouze osoba, která dovršila 18 let věku a má plnou způsobilost k právním úkonům.

b) Zájemce objednáním predikce potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a instrukcemi provozovatele bettingsystem s.r.o., Ostrava, Moravská Ostrava, Sládkova, PSČ 702 00 IČ: 08072973 zveřejněnými na internetových stránkách, v plném rozsahu jim porozuměl a souhlasí s nimi.

c) Vyplněním žádosti/objednávky o zasílání tipů souhlasíte se zařazením e-mailové adresy do databáze a zároveň souhlasíte se zasíláním predikcí a obchodních sdělení.

Práva a povinnosti

Provozovatel je povinen poskytovat uživateli, který si řádně předplatil predikci, dodat objednanou informaci. V případě, že uživatel bude informace předávat třetí straně, ať již za poplatek nebo zdarma, je Provozovatel oprávněn přerušit poskytování predikce uživateli s okamžitou platností po zjištění této skutečnosti.

Upozornění

a) Provozovatel upozorňuje uživatele, že neposkytuje garanci za predikce, a to s ohledem na vyšší moc a okolnosti na něm závislé. V případě negativních výsledků má Provozovatel právo pozastavit rozesílání predikcí na dobu nezbytně nutnou pro zlepšení kvality stránek. Provozovatel negarantuje správnost zveřejňovaných predikcí, ale pouze zasílá informace, které vedou k jejich úspěšnosti.

b) Uživatel bere na vědomí, že servis predikcí má pouze informativní charakter. Na každém uživateli je, se rozhodnout, zda poskytnuté predikce využije či nikoliv a v jaké výši učiní svou sázku.

c) Provozovatel apeluje na uživatele, aby nepodstupovali nepřiměřená finanční rizika neodpovídající jejich majetkovým poměrům. Uživatelům se doporučuje, aby se zajímali o sport a byli tak schopni si sami učinit úsudek, kdo má větší šanci vyhrát a jak může zápas dopadnout. Pokud nebude uživatel schopen ovládat své chování již na začátku, nechť přestane sázet.

d) Finanční prostředky se v případě záporného zisku klientům nevrací.

Reklamace

a) Případné reklamace je možno uplatnit prostřednictvím e-mailu klarkytipy@email.cz

b) Provozovatel je povinen reklamaci vyřídit bezodkladně, nejpozději do 60 dnů ode dne jejího přijetí.

c) Nesprávnost predikcí nelze s ohledem na charakter činnosti reklamovat.

Zrušení zasílání tipů

a) Uživatel má právo kdykoli požádat o zrušení zasílání predikcí či obchodních sdělení napsáním zprávy na e-mail klarkytipy@email.cz

b) Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit zasílání predikcí v případě, že je uživatel včas neuhradí, poruší tyto obchodní podmínky, popřípadě jedná v rozporu se zákony ČR.

c) Zrušením zasílání predikcí nevzniká uživateli právo na vrácení zaplacených poplatků.

Ochrana osobních údajů

a) Poskytovatel prohlašuje, že data Zájemce budou chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Práva Zájemce a na informace o zpracování osobních údajů, právo požadovat opravu či další práva se řídí platným zněním zákona o ochraně osobních údajů.

b) Registrací do systému vyjadřuje Zájemce svůj souhlas se zasíláním e-mailových zpráv, které budou sloužit k zasílání novinek a informací souvisejících s kampaněmi či s předmětem podnikání Provozovatele. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat.

c) Při realizaci kampaní, zejména při zasílání e-mailových zpráv, se Provozovatel zavazuje dodržovat právní předpisy České republiky, zejména zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

d) V případě, že při realizací kampaní dojde k porušení právních předpisů dle předchozího článku 10.3 Zájemcem, nese za toto porušení výlučnou odpovědnost Zájemce. V případě, že bude po Provozovateli v souvislosti s takovou protiprávní činností Zájemce požadováno peněžité plnění, má Provozovatel nárok na úhradu takového plnění, včetně nákladů na právní zastoupení.

Závěrečná ustanovení

a) Práva a povinnosti provozovatele a uživatele neupravené v těchto obchodních podmínkách se řídí příslušnými platnými právními předpisy.

b) Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 8. 2019

c) Provozovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoli jednostranně změnit. Změny nabývají účinnosti 15. den ode dne zveřejnění nového znění obchodních podmínek na internetových stránkách. Klient bude o změnách obchodních podmínek vyrozuměn neprodleně na na e-mailu klarkytipy@email.cz. V případě nesouhlasu uživatele s novým zněním obchodních podmínek je uživatel oprávněn požádat o zrušení zasílání predikcí.